/ Прочитано:

1.818

Агенцијата за лични податоци објави насоки за изработка на документација за технички и организациски мерки

„Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП), следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на преземените активности од страна на контролорите и обработувачите во врска со нивното усогласување во работењето со одредбите на Законот во рамки на утврдениот 18 месечен период (24 февруари 2020 – 24 август 2021 година), како и согледувањето на предизвиците со кои најчесто се соочуваат, со цел уште повеќе да ја промовира и засили свесноста на контролорите и обработувачите за нивните обврски според овој закон, ги разви и донесе овие Насоки за изработка на неопходната документација за технички и организациски мерки при обработката на личните податоци (Насоки)“, соопштуваат од АЗЛП.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Законoт за заштита на личните податоци започнува целосно да се применува

Известување на Адвокатската комора во врска со примената на новиот Закон за заштита на личните податоци

Измените на Законот за заштита на личните податоци на собраниска седница

Ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци

Измени на Законот за заштита на личните податоци по скратена постапка

Министерството за правда подготвува измени на Законот за заштита на личните податоци

М.В