/Прочитано:

1.047

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2018 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чии одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2018 година, заедно со табеларниот преглед на одредбите од прописите што престануваат да важат.

На 30 април престануваат да важат одредби од Законот за хартии од вредност, а на 24 април стапуваат во примена одредби од Правилникот за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивното издавање.

Табеларен преглед на прописите чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април. 2018

Спонзориран текст