/ Прочитано:

1.343

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец март 2020 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец март 2020 година, заедно со табеларниот преглед.

На 1  март стапуваат во примена одредби на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија во врска со активниот воен и цивилен персонал кој има засновано работен однос на неопределено време во Армијата. На 1 март, исто така, стапуваат во примена одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување во врска со утврдувањето стаж на осигурување.

Табеларен приказ на прописите чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец март 2020