/ Прочитано:

1.060

Прв квартален извештај од следењето на Антикорупциската комисија

Транспарентност Македонија (понатаму во текстот само ТМ), во соработка со Институтот за човекови права, го спроведува проектот „Следење на работата, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на Државната комисија за спречување на корупцијата“.

Проектот се реализира во периодот од јуни 2019 – март 2020 година и е поддржан од Амбасада на Велика Британија во Република Северна Македонија.

Првиот квартален извештај се однесува на работата на Државната комисија за спречување на корупција, за периодот јуни – август 2019 година и произлегува од претходно подготвена и одобрена нова методологија и индикатори за следење на работата на ДКСК.

Целта на оваа методологија е да се направи сеопфатен пристап меѓу законските надлежности на институцијата, следење на работата и постигнувањата на Државната комисија за спречување на корупцијата, со оценка за ефективноста и транспарентноста, од каде што ќе произлезат предлог-препораки за унапредување на состојбите.

Притоа, покрај остварувањето на законските надлежности и овластувања, кои се дадени со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, работењето и постигнувањата на ДКСК ќе се следат и ќе се оценуваат и преку степенот на запазување на принципите на транспарентност, отчетност и одговорност во работењето на Комисијата и преку мониторинг на содржината на одлуките кои ги носи во текот на периодот за кој се известува. Воедно, онаму каде што е можно ќе се мери ефектот од донесените одлуки, т.е. препораки или поднесени иницијативи до други органи, во согласност со закон. Оттука, покрај актуелниот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како основни документи во кои се наведуваат обврските и работните задачи на Комисијата ќе се користат и: Деловникот за работа на ДКСК, Годишната програма за работа на ДКСК, Стратешкиот план на ДКСК за период 2018 – 2020, Буџетот на ДКСК, Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата, Државните програми за превенција и репресија на корупцијата и за превенција и намалување на појавата на судирот на интереси со акционен план за нивно остварување 2016 – 2019, како и други соодветни документи. Првиот квартален извештај од следењето на ДКСК може да се преземе на следниот линк.

М.В