/ Прочитано:

1.427

Сентенци на Врховниот суд во врска со правото на судење во разумен рок

На 6 ноември 2023 година, Врховниот суд објави пет сентенци во врска со правото на судење во разумен рок и тоа за:

  1. Надлежност на ВСРСМ од Пресудата ПСРРГ.бр.8/2021 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука);
  2. Сведок од Пресудата ПСРРК.бр.69/2017 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука);
  3. Вонреден правен лек во управна постапка од Пресудата ПСРРУ.бр.66/2020 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука);
  4. Лиценца за вештачење од Пресудата ПСРРУ.бр.76/2020 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука); и
  5. Постапка за разрешување на судија од Пресудата ПСРРУ.бр.38/2020 (целосниот текст на сентенцата може да ја видите тука).