/ Прочитано:

1.281

„Адвокатската комора формира Центар за едукација и се грижи за стручно оспособување на адвокатите“

Адвокатите во Република Северна Македонија се организираат во Адвокатска комора. Адвокатската комора има својство на правно лице, се пропишува во Предлог-законот за адвокатурата. Адвокатската комора во својата работа е самостојна и независна.

Адвокатската комора:

1) решава за стекнување и престанок на правото на вршење адвокатска дејност и упис и бришење во Именикот на адвокатите, Именикот на странските адвокати, Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници;

2) врши упис и бришење во Именикот на адвокатските друштва и Именикот на странски адвокатски друштва;

3) решава за одговорноста за повреда на адвокатската должност и угледот на адвокатурата;

4) решава за привремена забрана на вршење адвокатска дејност;

5) донесува Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;

6) донесува акти на Комората;

7) донесува Кодекс на адвокатската етика;

8) се грижи за стручно оспособување и усовршување на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници и

9)  формира Центар за едукација на Адвокатската комора и донесува акти со кои се уредува неговото работење;

10) врши почетна обука на кандидатите за упис во Именикот на адвокати и врши континуирана едукација на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници преку Центарот за едукација на Адвокатската комора;

11) дава мислење за реципроцитет на барање на надлежен државен орган;

12) изготвува листи за ангажирање на адвокати во согласност со позитивните законски прописи, на барања од надлежните судови, државни органи, единици на локална самоуправа и други институции и установи;

(13) Адвокатската комора соработува со адвокатски комори на други држави и други адвокатски меѓународни организации.

Адвокатските предмети се неприкосновени

Адвокатот не може да биде повикан на одговорност за искажано мислење при давањето правна помош

Постојаното стручно усовршување – обврска за адвокатите

„Адвокатот може да врши јавна функција или јавна служба доколку за вршење на истата не заснова работен однос“

Условот за запишување на судии, обвинители, функционери, извршители и нотари во Именикот на адвокати

Објавен текстот на Предлог-законот за адвокатурата

Измени на Законот за адвокатурата за јакнење на адвокатската професија

Законски измени на Законот за адвокатурата за воведување континуирана обука за адвокатите

М.В