/ Прочитано:

802

Усогласување на закони од областа на туризмот со Законот за прекршоците

Министерството за економија подготвува измени на Законот за туристичка и угостителска дејност и на Законот за таксата за привремен престој. Предложените измени и дополнувања на законите се направени во согласност со членот 192 став 1 од новиот Закон за прекршоците. Усогласувањето на одредбите од законите во кои се пропишани прекршочни санкции, со истите пропишани од Законот за прекршоците, ќе овозможи намалување на висината на глобите преку утврдување на соодветни рамки на износот на глобите за сторен прекршок, во зависност од тоа дали станува збор за микро, мал, среден или голем трговец.

Законите од областа на образованието ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

Повеќе закони за комуналните дејности и транспортот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Повеќе закони за урбанизмот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Законот за занаетчиство ќе се усогласува со Законот за инспекциски надзор и со Законот за прекршоците

Во подготовка измени на Законот за Царинската управа

Усогласување на законите за едношалтерскиот систем и за трговските друштва со Законот за прекршоците

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В