/ Прочитано:

4.040

Врховниот суд во сентенца за кривичното дело „Силување“ се повикува на праксата на Европскиот суд за човекови права

Врховниот суд усвои сентенца за отсуството на физички и телесни повреди кај кривичното делото Силување.

 „Отсуството на постоење на физички повреди во пределот на гениталната регија на телото на оштетената не може да упатува дека не постои доказ за недостаток на согласност кај оштетената за силување.

Современите стандарди и позитивните обврски на државата, според членот 3 и членот 8 од ЕКЧП и други меѓународни документи, бараат почитување на сексуалната автономија на поединецот и на еднаквоста“, гласи сентенцата на Врховниот суд.

 „Во случајот не може да се прифати дека за време на кривичноправниот настан постоел доброволен сексуален однос и оштетената не пружала отпор. Ова, од причина што во случајот исполнети се обележјата на законското битие на кривичното дело „Силување“ од член 186 став 1 од Кривичниот законик, на задните седишта од возилото, за кое време оштетената пружала отпор, се противела, плачела и викала, давајќи траен и сериозен отпор, но со оглед дека осудениот бил покрупен и посилен од неа го совладал нејзиниот отпор и го ставил неговиот полов орган во нејзиниот полов орган и насилно извршил обљуба врз оштетената.

При одлучувањето, Врховниот суд на Република Северна Македонија ја имаше предвид и судската пракса на Европскиот суд за човекови права во Стразбур, и тоа во предметот (М. Ц. против Бугарија (М. C. v. Bulgaria, бр. 39272/98, §§ 156-185, ЕCHR 2003-XII), во кој Судот констатирал дека употребата на физичка сила од страна на сторителот и физичкиот отпор од страна на жртвата повеќе не е обврска во европските земји. Во јурисдикциите кои почиваат на обичајното право, во Европа и на други места, сите упатувања на физичка сила се отстранети од законодавството, или прецедентното право. Во повеќето европски земји кои се под влијание на континенталната правна традиција дефиницијата за силување во судската пракса и правната теорија содржи упатување на употреба на насилство, или закани за насилство од страна на сторителот, во дефинирањето на силувањето неопходен елемент е недостатокот на согласност од страна на жртвата. Во меѓународното кривично право, секоја сексуална пенетрација без согласност на жртвата претставува силување. Законот и правната практика упатуваат на почитување на сексуалната автономија на поединецот и на еднаквоста. Со оглед на современите стандарди и трендови, како и одредбите од членовите 3 и 8 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, упатуваат на санкционирање и ефективно гонење на кој било неконсензуален сексуален чин, дури и кога жртвата физички не се спротивставува…“, се вели во образложението на сентенцата. Сентенцата во целост.

Правно мислење на Врховниот суд за прекинување на постапка за извршување кога странка е правно лице над кое е отворена стечајна постапка

Сентенца на Врховниот суд за повторно вештачење за проценка на веродостојноста на исказот на оштетеното дете

Сентенца на Врховниот суд за пресметувањето трошоци во кривичната постапка

Правно мислење на Врховниот суд во врска со задоцнувањето на доверител

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ: Ограничување на правата од колективен договор ако за време на важењето на колективниот договор се донесе закон

Врховниот суд за прописите укинати од Уставниот суд: Судска одлука не може да се заснова на пропис кој не постои во правниот поредок

Врховниот суд со сентенци за правниот интерес за утврдување вистинитост на исправа и за прекинот на рокот за застареност

Правно мислење на Врховниот суд за трошоците за објавување пресуда

Сентенца за правото на регрес во случај на оневозможување утврдување на присуство на алкохол во моментот на незгодата

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

Правно мислење на Врховниот суд за амнестијата на правосилно осудени лица за кои претходно била издадена потерница

ВРХОВНИОТ СУД: Не треба да плаќаат надомест станарите кои никогаш не биле приклучени на систем на топлинска енергија, не склучиле договор и не поставиле инсталација

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во стечајна постапка

Правно мислење на Врховниот суд за возачот почетник во случаите кога го управува возилото спротивно на пропишаните услови

КАСНУВАЊЕ ОД КУЧЕ СКИТНИК: Врховниот суд со правно мислење за надоместокот на штета

ВРХОВНИОТ СУД: Правно мислење за надоместокот за експроприрана недвижност

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД: Изјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКП

Правно мислење на Врховниот Суд: Јавниот обвинител има обврска да даде мислење по барањата за укинување или замена на мерката притвор

Сентенци на Врховниот суд за вознемирување насочено кон физичко лице и право на совладение врз неподелена ствар

Сентенци на Врховниот суд по правен основ имотни односи и парнична постапка

Сентенци на Врховниот суд по правен основ парнична постапка

Сентенца на Врховниот суд во врска со писмена изјава на работникот за продолжување на договорот за вработување

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Сентенци на Вишиот управен суд за права од работен однос, даночни права, имотноправна област и други права

Сентенци на Вишиот управен суд за прашања од имотно-правната област, правата од пензиско и инвалидско осигурување и даночните права

Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права

„Продолжување на важност на договор за вработување на определено време“ – сентенца на Врховниот суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Дозволеност на ревизија“ и „Неовластено соопштување на деловна тајна“

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: „Пасивна легитимација на РМ“ и „Сопственик на возило“

СЕНТЕНЦИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

ЗАКЛУЧОК НА ВРХОВНИОТ СУД: Надлежност за донесување на одлуката за враќање на одземените предмети

Сентенци од специјализираните судски оддели на Вишиот управен суд

СЕНТЕНЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД: Казнено право, кривична постапка и повреда на ЗКП

М.В